Find Property:

Tjänster

Batir  leder projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet. Tillsammans med kunden för vi in rätt och tillräcklig kompetens i projektet för att få en stark och balanserad projektorganisation.

Vi söker bra samarbetsformer och tror att lyhördhet för varandras kompetenser ger ett bättre resultat för kunden. Helhetssyn och flexibilitet är viktiga egenskaper hos en projektledare för att axla den viktiga projektledningsrollen.

Rätt metodik mot satta mål

I varje projekt söker vi det lämpligaste arbetssättet för att nå kundens önskemål. Vår projektstyrning innehåller väl beprövade rutiner och hjälpmedel för att hålla en hög effektivitet och fokusera på att driva projekten i mål. Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar. För att lyckas med ett projekt är det viktigt att projektledaren har ett flexibelt sinne som ger förutsättningar för specialister och kreatörer, att inom satta ramar skapa det kunden vill ha.

Ansvarstagande

Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och sätter projektmål. Som projektledare tar vi ansvar för att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå dessa projektmål.

Hållbart byggande

Energisnåla hus och byggmetoder som skonar miljön är idag både ett krav från myndigheter och från dig som kund. Det är därför en självklarhet att vi håller oss ajour med vad som krävs, så se oss som din rådgivande part i frågor om hållbart byggande. Via vår kunskap och medvetenhet om olika material och bygg-/installationsteknikers miljöaspekter, kan vi bistå dig med råd i både projekterings- och genomförandearbetet. Genom att lyfta miljöfrågorna i ett tidigt skede är de enklare att miljöanpassa de byggtekniska lösningarna och därmed bidra till att minska miljöpåverkan i din egen verksamhet.

Erfarenhet i byggledning

Batir har en samlad erfarenhet på över 20 år med huvuduppgiften att förverkliga  det projekt som vuxit fram i program- respektive projekteringsfasen. Byggledaren medverkar ofta från sent skede av projekteringsfasen, för att under byggskedet inom entreprenadavtalets ramar styra projektet mot ett överlämnade till förvaltningen i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

Rätt och balanserad organisation

Vi har erfarenhet av byggledning i de mest skiftande typer av projekt, med varierande omfattning och storlek. Organisationen för projektet ska innehålla rätt byggledningskompetens och bemanning för att klara av en effektiv uppföljning av såväl tid, kostnad som kvalitet under byggets gång. Projekt- och byggledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden kan ofta sammanfalla under produktionsskedet. Därför är det av största vikt att noggrant klargöra och fördela arbetsuppgifterna i varje projekt.

Om delad entreprenad tillämpas kommer byggledningens uppdrag även att omfatta ledning, samordning och kontroll av arbetet på byggarbetsplatsen samt samordning av arbetarskyddet.

Samordning i gott samarbete

Under produktionsskedet är många aktörer involverade såsom entreprenörer, projektörer, hyresgäster/brukare, myndigheter, besiktningsmän m fl. En framgångsfaktor för att nå ett bra resultat är en väl fungerande samordning och en kraftfull styrning i projektet. En gott samarbete mellan beställare, entreprenör och byggledning ökar möjligheterna att lyckas med projektet.

Bra projektstöd för hög effektivitet

Vi har utvecklade rutiner och hjälpmedel som stödjer byggledningen för att hålla en hög effektivitet och fokusera på byggledarens uppgifter i projektet. Vi är certifierade kontrollansvariga enligt PBL, vilket innebär att vi kan vara kontrollansvariga för alla typer av projekt.

Vi åtar sig att leda projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet. I många av våra uppdrag krävs en kontrollansvarig enligt PBL.

Som kontrollansvarig ger vi råd och vägledning så att samhällskraven uppfylls i ett byggprojekt. Vi ansvarar för att det finns underlag för beslut om bygglov, anmälan och startbesked. Vi ser också till att kontrollplan upprättas, att samråd hålls med kommunen, att kontroller genomförs samt att intyg och liknande dokumentation kommer kommunen till handa för slutbesked.