Tjänster

Batir leder projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet. Tillsammans med kunden för vi in rätt och tillräcklig kompetens i projektet för att få en stark och balanserad projektorganisation.

Vi söker bra samarbetsformer och tror att lyhördhet för varandras kompetenser ger ett bättre resultat för kunden. Helhetssyn och flexibilitet är viktiga egenskaper hos en projektledare för att axla den viktiga projektledningsrollen.

Hyresgästanpassning

Det krävs en kombination av kreativitet, teknisk kunskap och noggrannhet för att utforma och bygga lokaler som är funktionella och estetiskt tilltalande.

Att samtidigt fokusera på att bygga cirkulärt för att minimera avfallet och maximera hållbarheten är något vi lägger stor vikt vid. Vi strävar alltid efter att använda material som är återvinningsbara och energieffektiva för att minimera vår påverkan på miljön.

Vi är vana att där det är möjligt driva projekt samtidigt som verksamheten pågår. Detta för att våra kunder i största möjliga mån undvika kostsamma avbrott.

Med den gedigna erfarenhet vi har kan vi leverera högkvalitativa arbeten samtidigt som vi håller överenskommen budget. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder över tid och är övertygade om att transparens och kommunikation är vägen till detta.

KMA

Kvalitetspolicy

Våra beställare skall alltid känna en trygghet att anlita Batir där kvalitetsarbete med rätt kunskap om lagar och förordningar är en självklarhet. Batir följer alltid gällande krav, förskrifter och miljökrav från myndigheter. Vi ska göra rätt från början, välja rätt erfarenhet och material innan byggstart.

 

Miljöpolicy

Batir bygger med hållbart godkända byggmaterial. Vår målsättning är att 100 procent av våra byggmaterial ska vara miljösäkra i enlighet med byggvarubedömningen.

Vi ställer höga miljökrav på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartner. Vi ska fokusera på återbruk av material som en del av vårt arbete med cirkulärt byggande för ett hållbart samhälle. Klimatförändringarna måste alla ta på stort allvar, vi skall därför undvika fossila transporter och minska vår energiförbrukning för att nå det globala målet.

 

Arbetsmiljöpolicy

Batir skall vara en trivsam arbetsplats där alla samarbetar för att utveckla våra affärer framåt.

Alla skall behandlas lika oavsett bakgrund, arbetsplatsen skall vara stimulerande och utvecklande och alla skall känna sig uppskattade. Vidareutbildning och personalmöten med medarbetare för ett positivt arbetsklimat är en viktig del hos oss.

Cirkulär ekonomi

Batir arbetar mot de globala målen i enlighet med Agenda 2030. 

Hur bidrar vi?

Vi väljer giftfria material och återbrukar material i den mån det är möjligt.

Vi gör också selektiva rivningar och skänker demonterat material till återvinningshubbar eller till företag som arbetar med välgörande ändamål.

Vi mäter varje enskilt projekt för att bevaka att CO2 är så lågt det är möjligt och försöker att minimera transporter. Förra året införde vi elbilar på företaget och håller digitala möten om det är möjligt. Vidare arbetar vi med CE-märkta produkter/Svanen märkning.

Projektledning

Som projektledare är vår uppgift att säkerställa att ert projekt genomförs på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vi identifierar och tilldelar resurser, sätter upp realistiska tidsramar och skapar en tydlig struktur och kommunikation inom projektgruppen.

Vi är vana vid att hantera förändringar och utmaningar som kan uppstå under projektets gång och ser till att lösa dem på bästa sätt.

Vårt mål är att leverera över kundens förväntningar och krav. Vi har en tydlig fokus på att uppnå projektets mål inom tilldelad budget och tid. Genom att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners strävar vi efter att bli deras förstahandsval inom projektledning.

Kontrollansvarig

I rollen som kontrollansvarig ser vi till att alla moment i projektet övervakas och kontrolleras noggrant. Genom att vara närvarande på plats och ha bra samarbete med såväl beställare, entreprenörer som andra projektmedlemmar, säkerställer att entreprenaden utförs enligt kontrollplanen.

Vi ser också till att nödvändiga tillstånd och godkännanden är på plats innan arbetet påbörjas, samt att korrekta dokumentationer och rapporter upprättas och följs under hela projektets gång.

Vi värdesätter vårt arbete som kontrollansvariga och känner en stor stolthet över att kunna bidra till att projekt genomförs på bästa sätt, både för att upprätthålla säkerheten och för att följa regelverken. Vi är dedikerade till att vara en viktig länk i byggprocessen och arbeta för att uppnå hög kvalitet och god kontroll i varje projekt vi är involverade i.

Upphandling

Vi kan hjälpa er genom hela upphandlingsprocessen, från planering till förfrågningsunderlag, utvärdering och avtalsslut.

En noggrann utvärdering och bedömning ligger till grund för att upphandlingsprocessen blir effektiv och att ni i slutändan kan känna er trygga med att kunna välja den mest lämpade leverantören.

Bygglovshantering

Vi ser till så att bygglovsprocessen blir smidig, effektiv och så kostnadseffektiv som möjligt. Genom att lämna över ansvaret på oss kan ni fokusera på att genomföra era projekt utan att behöva oroa sig för administrativa uppgifter.

Vi tar hand om all korrespondens med myndigheter och ansvarar för att samla in och förbereda nödvändig dokumentation, inklusive ritningar, tekniska specifikationer, ansökningsformulär.